Polityka prywatności

 

Landtech Sp. z o.o. dział Streamteam Live TV

 

Wprowadzenie

Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, dlatego też Twoja prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasz strona internetowa. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Poniższa polityka prywatności ma na celu poinformować Cię o sposobie wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy wymagania niemieckiej Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

 

Dane administratora

1. Operatorem stron internetowych jest: streamteam.pl (dalej: Stron Internetowych) oraz administratorem danych osobowych na potrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych, pozyskiwanych za ich pośrednictwem jest:

Landtech Sp. z o.o. (dział StreamTeam Live TV)
ul. Henryka Siemiradzkiego 25
05-820 Piastów,
NIP: 5342374686 REGON: 141187940;
Kapitał zakładowy: 500 000 zł, KRS: 0000592610 Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, zwana dalej Landtech Sp. z o.o.

2.Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie administratora dostępny jest pod adresem: inspektor@landtech.com.pl lub biuro@streamteam.pl

 

CELE PRZETWARZANIA I ZASADY PRAWNE RZĄDZĄCE SIĘ SPOSOBEM PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

3. Landtech Sp. z o.o. (dział Streamteam Live TV) zbiera dane osobowe celem realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych lub umownych (np. gwarancji, rękojmi) oraz marketingu usług własnych.

4. Po uzyskaniu jednoznaczniej zgody osoby, której dane są przetwarzane (dalej: Użytkownika), zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować także marketing podmiotów trzecich, współpracujących z Landtech Sp. z o. o. (dział Streamteam Live TV)

5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może przyjąć w szczególności formę: wysyłki newslettera czy biuletynów informacyjnych, informowania o nowych ofertach lub usługach, obsługa klienta i pomoc dla klienta, oferowania osobom zarejestrowanym dodatkowych rabatów lub zapraszania ich do udziału w akacjach promocyjnych oraz konkursach, kontaktów w celu badania satysfakcji klienta lub jakości usług.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:

Art. 6, par. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.

Art. 6, par. 1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie usługi. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi.

Art. 6, par. 1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych.

Art. 6, par. 1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.

Art. 6, par. 1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

 

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH I ICH ZAKRES

6. Dane osobowe pozyskiwane są przez Landtech Sp. z o.o. (dział Streamteam Live TV) bezpośrednio od Użytkownika. Użytkownik przekazuje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu wykonania danej usługi, realizacji transakcji bądź przyjęcia zamówienia będą w sposób wyraźny oznaczone na formularzu dostępnym na Stronach Internetowych. W przypadku niepodania którejkolwiek z tych danych, Landtech Sp. z o.o. (dział Streamteam Live TV) zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z Użytkownikiem.

7. W zależności od rodzaju usługi, zakres danych osobowych, który jest niezbędny do jej realizacji może być różny.

8. Landtech Sp. z o.o. (dział Streamteam Live TV) przetwarza następujące dane osobowe:

a. Imię i nazwisko;
b. Adres zamieszkania;
c. Adres korespondencyjny lub adres do wysyłki;
d. Adres e-mail;
e. Numer telefonu;
f. Informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
g. Historię zamówień;
h. Historię kontaktów (np. informacje o zgłaszanych reklamacjach);

9. Landtech Sp. z o.o. (dział StreamTeam Live TV) nie pozyskuje ani nie przetwarza danych wrażliwych.

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA i ZABEZPIECZENIA DANYCH

10. Dane osobowe przetwarzane będą za pośrednictwem systemu informatycznego o ograniczonym dostępie oraz zabezpieczonego przed dostępem osób nieupoważniony w sposób należyty tj. zgodny ze stosowanymi powszechnie rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do kategorii danych, objętych ochroną.

11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny. Oznacza to w szczególności filtrowanie, wyszukiwanie, profilowanie oraz usuwanie danych osobowych i uzupełnianie ich o dodatkowe informacje (np. historię zamówień) zgodnie ze zdefiniowanymi uprzednio założeniami.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

12. Każdy ma prawo do skierowania do Landtech Sp. z o.o. (dział Streamteam Live TV) zapytania, czy Landtech Sp. z o.o. (dział Streamteam Live TV) przetwarza dane osobowe, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej – o źródle pochodzenia danych, informacji od kiedy dane są przetwarzane, celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania a także informacji czy jego dane zostały udostępnione podmiotom trzecim, a jeżeli tak – to jakie podmioty (lub kategorie podmiotów) były odbiorcami jego danych osobowych.

13. Użytkownik może w każdym czasie odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu usług podmiotów trzecich.

14. Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do zapomnienia”). W takiej sytuacji Landtech Sp. z o.o. (dział Streamteam Live TV) usunie wszystkie dane osobowe Użytkownika z wyłączeniem tych, których przechowywanie i przetwarzanie wiąże się z realizacją obowiązków ustawowych (np. przechowywanie kopii wystawionych faktur, zawierających dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa). Landtech Sp. z o.o. (dział Streamteam Live TV) ma prawo pozostawić w zbiorze imię (imiona) i nazwisko Użytkownika wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych następuje w formie pisemnej na adres siedziby Landtech Sp. z o.o. (dział Streamteam Live TV).

16. Użytkownik może w każdym czasie zgłosić tzw. „sprzeciw marketingowy” co skutkować będzie zaniechaniem wykorzystywania przez Landtech Sp. z o.o. (dział StreamTeam Live TV) danych osobowych w celu realizacji jakichkolwiek aktywności marketingowych, z zachowaniem danych osobowych w systemach informatycznych i zbiorach danych Landtech Sp. z o.o. (np. w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji).

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

17. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną i jednoznaczną zgodę na przekazanie tym podmiotom swoich danych osobowych.

18. Landtech Sp. z o.o. (dział Streamteam Live TV) może powierzyć dane osobowe innemu podmiotowi (dalej: Procesorowi) w celu niezbędnych do wykonania umowy z Użytkownikiem. Zasady przetwarzania powierzonych danych przez Procesora określać będzie pisemna umowa zawarta między Landtech Sp. z o.o. a Procesorem.

19. Landtech Sp. z o.o. (dział Streamteam Live TV) zobowiązane jest do udostępniania danych osobowych uprawnionym podmiotom w sytuacjach, gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji administracyjnej.

20. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.

21. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

COOKIES

22. Landtech Sp. z o.o. (dział StreamTeam Live TV) wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz osoby odwiedzającej Stronę Internetową (dalej: Odwiedzającego), np. na komputerze, tablecie czy smartfonie.

23. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Landtech Sp. z o.o. (dział StreamTeam Live TV)

24. Landtech Sp. z o.o. (dział StreamTeam Live TV) przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Odwiedzającego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania Stron Internetowych, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

25. W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień plików cookies, w tym możliwość blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Odwiedzającego.

26. Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego lub służące do tego programy.

27. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym lub wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze strony, może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług.

Stan na: 25 maja 2018r.

Aktualizacja adresu siedziby: 21.01.2019 r.